Algemene voorwaarden Gentle Exclusive Gifts.
Gentle Exclusive Gifts is gevestigd aan de Joh. Verhulststraat 33, 1071MR te Amsterdam.
Telefoon: 020-6648994 , email gentleexclusivegifts@gmail.com,
KvK-nummer: 33214467
BTW-nummer: NL.001279597B25
Rabobank: NL98RABO0336928858

Artikel 1 Algemeen
1.1 Voordat u overgaat tot een overeenkomst, dient u de algemene
voorwaarden te aanvaarden.
1.2 Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient
u Gentle Exclusive Gifts hiervan meteen of per mail of per telefoon op de hoogte te stellen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment
van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg
de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst
van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.

Artikel 3 Prijsverhogingen
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt
verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen zeven (7) dagen na
mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het
gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 4 Bezorgkosten
4.1 Voor het bezorgen betaalt u voor pakketpost € 6,95 en brievenbus post € 2,95.
De artikelen worden goed verpakt en per PostNL verstuurd.
Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of zoekgeraakte poststukken.
Bestellingen boven de €75,00 worden gratis verstuurd.
Artikelen kunnen ook afgehaald worden in de winkel op de door ons aan u doorgegeven dagen.

Artikel 5 Afkoelperiode
5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van veertien (14) werkdagen
inhouden, ingaande de dag na ontvangst door u.
5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de
mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders
dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de
ontvangen goederen te retourneren.
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de
specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het
aanbod worden vermeld.

5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product
en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te
pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht
gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren,
inclusief gratis actieartikelen - indien redelijkerwijze mogelijk - in
de originele verpakking aan Gentle Exclusive Gifts te retourneren, conform de door
Gentle Exclusive Gifts verstrekte instructies.
5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van u.
5.6 Bij vooruitbetaling zal Gentle Exclusive Gifts het aankoopbedrag zo snel
mogelijk aan u terugbetalen, exclusief de betaalde kosten van de
retourzending.

Artikel 6 Leveringstermijn
6.1 Wij streven ernaar om het product tussen 2 en 5 werkdagen te
leveren. Is het artikel niet op voorraad of is er om een andere reden
vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk
worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht en heeft u
in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 7 Prijzen en betalingen
7.1 Alle vermelde prijzen in de Shop zijn inclusief B.T.W. en
exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de
totaalprijs zichtbaar zijn.
7.2 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL.
7.3 Artikelen kunnen ook afgehaald worden in de winkel van Gentle Exclusive Gifts,
Joh. Verhulststraat 33, 1071 MR Amsterdam.

Artikel 8 Gebrekkig product
8.1 Gentle Exclusive Gifts raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na
ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen
uiterlijk drie (3) dagen te melden.

Artikel 9 Garantie
9.1 Gentle Exclusive Gifts staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst.
9.2 De koper kan echter geen beroep doen op garantie in geval van:
a. normale slijtage;
b. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
c. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
d. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op
eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de
geleverde artikelen.
e.beschadiging door parfum of water.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de
consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de
geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Gentle Exclusive Gifts
verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Gentle Exclusive Gifts niet gehouden tot vergoeding
van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor
zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel
heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12 Toepasselijk Recht
12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend
het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 13 Klachten en Geschillen
13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of
dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per
e-mail: gentleexclusivegifts@gmail.com. Uiterlijk binnen drie (3) dagen zullen wij op
uw klacht reageren.
13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der
partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde
rechter.


Privacy
Je gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet aan
derden worden verstrekt. Je gegevens zullen alleen gebruikt worden
voor de verzending van de door jou bestelde producten.

Suggesties, vragen en/of klachten
Heb je suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service?
Stuur ons dan een email: gentleexclusivegifts@gmail.com(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 Gentle Exclusive Gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel